نمایش # 
عنوان
15.02.2020 پروژه 100 شهر - اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین , ویسبادن, لیمبورگ , مونیخ
Review 2019 - پروژه 100 شهر
25.01.2020 پروژه 100 شهر -Wiesbaden
18.01.2020 پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
07.12.2019پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
09.11.2019 پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
Film 3- 21.09.2019پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
Film 2- 21.09.2019 پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
Film1 - 19.10.2019 - پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
21.09.2019 پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو، دوسلدورف، کاسل، هامبورگ، برلین
24.08.2019 پروژه 100 شهر - فرانکفورت، بروسل، وین، اسلو
22.06.2019 پروژه 100 شهر - کلن
01.06.2019 پروژه 100 شهر - فرانکفورت

فقر و محرومیت

yekloq27.jpg

بحران آب در ایران

4.jpg

جشن های ایرانی

ti8r.jpg