بحران آب در ایران

بحران آب در ایران سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور ایران است. ایران هم‌ اکنون در حال تجربه مشکلات جدی آب است.

فقر و محرومیت

tarazoo.jpg

بحران آب در ایران

Image5.jpg

جشن های ایرانی

yalda6.jpg