تقویم کنشهای ما در سال ۲۰۲۰

 
تقویم کنشهای ما در سال ۲۰۲۰ به ترتیب زیر می باشد


 ۱۸ ژانویه - میز اطلاع رسانی


۲۵ ژانویه - میز اطلاع رسانی

 

۱۵ فوریه - میز اطلاع رسانی

 

۱۵ فوریه - تظاهرات برعلیه حضور ظریف در کنفرانس  مونیخ


تقویم کنشهای ما در سال ۲۰۲۰ به ترتیب زیر می باشد


۱۸ ژانویه - میز اطلاع رسانی


۲۵ ژانویه - میز اطلاع رسانی


۱۵ فوریه - میز اطلاع رسانی


۱۵ فوریه - تظاهرات برعلیه حضور ظریف در کنفرانس مونیخ

 

۱۳ مارس مراسم بزرگداشت رضا شاه بزرگ - به دلیل اپیدمی کوبید ۱۹ - آنلاین انجام شد

 


۱۴ مارس - تظاهرات بزرگ در هامبورگ - به دلیل اپیدمی کوبید ۱۹ - کنسل شد

 

۴ ژوئن- وب همایش چهار سازمان ایرانگرا - حزب مشروطه - شبکه فرشگرد - جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی - جنبش فر کیانی
موضوع وب همایش : ۱۵ خرداد , آشوب خمینی علیه فرایند پیشرفت در ایران

 


۲ آگوست - وب همایش چهار سازمان ایرانگرا - حزب مشروطه - شبکه فرشگرد - جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی - جنبش فر کیانی
موضوع وب همایش : ارزشهای جنبش مشروطه با نگاهی به آینده

 

۸ آگوست - میز اطلاع رسانی

 

۲۲ آگوست - میز اطلاع رسانی

 

۵ سپتامبر - میز اطلاع رسانی

 

۱۹ سپتامبر - میز اطلاع رسانی

 

۱۰ اکتبر - میز اطلاع رسانی

 

۲۴ اکتبر -میز اطلاع رسانی

 

۷ نوامبر - میز اطلاع رسانی

 

 

فقر و محرومیت

yekloq51.jpg

بحران آب در ایران

Image6.jpg

جشن های ایرانی

9yalda1.jpg