بيانيه شماره ۵ چهار سازمان ايران گرا

بيانيه « چهار سازمان ايران گرا» درباره حکم اعدام سه زندانیِ خيزش آبان ماه

 

درخواست ياری و تلاش برای جلوگيری از کشتار ايرانيان بدست رژيم اسلامی

هم ميهنان گرامی،

بنا بر گزارش های رسیده از ایران، رژیم جنایتکار اسلامی در صدد است، تا سه تن از بازداشت شدگان خیزش آزادیخواهانه مردم ایران در آبان ۱۳۹۸ به نامهای « امیرحسین مرادی»، « سعید تمجیدی» و « محمد رجبی» را اعدام  نماید

 

کارگزاران دستگاه قضایی اسلامی اعلام کرده اند، که حکم اعدام برای این سه تن صحت ندارد. اما آزمون ۴۱ سال گذشته از کنش اين رژیم جنایتکار پيوسته آن بوده است، که که در کنار ايرانی کشیِ ددمنشانه، همه نيرنگ ها و دروغ های فرومايه را بکار می گیرد، تا صدای خروش مردم را پراکنده سازد. یکی از این راهکارهای « تقيه اسلامی» آن است، که درباره حکم آدمکشی های خويش دروغ می گستراند و انکار می کند و سپس به ناگهان اعدام می کند.

اکنون که مردم دلير و هوشمند ايرانزمين، ديگر فريب جناح همکار و فريبکار رژيم، بنام «اصلاح طلبان» را نمی خورند، و بنياد اين رژيم ايران سوز به لرزه افتاده است، اين ددخويان به روش هميشگی و تاريخی خويش دست می يازند، که از همان آغاز چيرگی بر ايران همچنان بر دو پايه نهاده بوده است :

  • هراس گستری : «النصر بالرعب»
  • دروغ و فريب : « وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ »

از اينرو هزاران جوان برومند و دلير ايرانی را می کشند، کالبدهايشان را به دشت ها می افکنند، ديگران را پس از شکنجه اعدام می کنند، و در سرآمد بی شرمی پيوسته پيش از اعدام آگاهی های دروغين می گسترانند.

ما از همگی مردم متمدن و آزاده جهان خواستاريم، که ملت بزرگ و دربند شده ايران را تنها نگذارند و در پيکار با اين اهريمنان آدمکش و دروغ سرشت ياری رسانند. بويژه از سازمانها و کنشگران حقوق بشر خواستاریم تا در راستای لغو حکم اعدام اين سه جوان ايرانی کوشش بايسته را نشان دهند. رو به کشورداران باخترزمين و آسيای دور باری ديگر يادآور می شويم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست و سراسر درهم خواهد شکست و ما کنش تک تک کشورها، رو به ملت ايران را، در اين هنگام تنگنای تاريخی در ياد نگاه خواهيم داشت.

بجای سودا و گفتگو با رژیم اسلامی ايران ستيز، از کارزار مردم ایران بسوی برپايی یک سیستم دمکراتیک و پيشرفته پشتيبانی کنيد! در آينده ملت تاريخی ايران اين ياری بهنگام را فراموش نخواهد کرد.

پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

بيست و پنجم ژوئن ٢٠٢٠

 

فقر و محرومیت

vaksi3.jpg

بحران آب در ایران

horoalazim.jpg

جشن های ایرانی

7sin kamalolmolk 2.jpg