بيانيه شماره ۱ چهار سازمان ايران گرا

 

بيانيه شماره ۱« چهار سازمانايران گرا»درباره اهميت تداوم تحريم ها بر رژيم اسلامی چيره بر ايران

 

درخواست از جامعه جهانی و بويژه از کشورهای متمدن و مسئول

رژيم تبهکار اسلامیدر ایران، اپیدمی ویروس  کووید -۱۹ را بهانه ای برای پايان تحریم ها علیهخويش ساخته است.برای پيشبرد این ترفنداکنون تلاش های گسترده ای از سوی جواد ظریف و حسن روحانیو لابی های جمهوری اسلامی در امریکا و اروپا در دست انجام است.

 

بر هر بيننده هشيار هويداست کهاین سیاست،يکبهره برداری ابزاریِ جمهوری اسلامی از وجدان جهانی برای دستیابی به توان مالی،باهدفماندگاری بيشترمی باشد. و اين ماندگاری تا به امروز بر دو بنياد سرکوب ددمنشانهمردم ایران، و پشتیبانیازسازمانهای تروریستی در سراسر جهاناستوار بوده است.اکنون اما تنگنایاقتصادی جمهوری اسلامی (برآمده از تحريم ها و ساختار مافيايی آن)با کاهش بهای نفت شدید تر شده و آنرا به آستانه فروپاشی رانده است.

در همين راستا، اين خود رژيم اسلامی بود که با قرنطینه نکردن شهر قم و ادامه پروازهای هواپیمايیماهان به چین و پنهانکاری  دربارهگسترش این ویروس مرگبار ( همزمان با سالگرد انقلاب ٥٧ و نمايش انتخاباتی مجلس اسلامی)،آگاهانه به همه گيری ویروس در شهرها و روستاهای ایران دامن زد. در اين فرايند، هزاران ايرانیکه چهل سال است گروگان هایرژيم اسلامیهستند،جان خويش را از دست دادند.با اين ترفند اهريمنی، رژيم اسلامی آگاهانهمی کوشد تا نگاه جهانی را نرم نموده و دولت آمریکا را در یک تنگنای اخلاقینهد.

مابه پيروی از منافع ملت ایران و جهان متمدنبراین باوریم که هرگونه ياری مالی به رژیم اسلامی چيره بر ايران هیچگونه بهبودی درخدماتدرمانیکشور نخواهد داشت و هر دلاری که به رژيم می رسد برای پرداخت دستمزدنيروهای سرکوبو مزدوران تروريست برون مرزی (حزب  الله، فاطمیون، زینبیون، حشد الشعبی، حوثی ها، …)هزینه خواهد شد.

اکنون که این رژیم تروریست  پرور،ياری بشردوستانه امریکا را رد می کند و پزشکان بدون مرز را از کشور برون می راند، و همزمان بی شرمانه سخن از آمادگی به ياری به کشورهای دیگر می برد، از جامعه جهانیدرخواست می کنيم که نه تنهاتحریم ها را متوقف و یا آسان ننماید، بلکه فراتر حتی مجازات هایی برای رژیم اسلامی،که از ياری بشردوستانه به مردم ایرانجلوگيری می کند، وضع نماید.

ادامه فشار بر رژيم، به ملت ايران آسيبی فراتر از آنچه در اين چهل سال دوزخ رفته، نمی زند، بلکه بيشتر به آن ياری می رساند تا آزادی خويش را بازپس گرفته و در کشور حکومتی ملی و غيرايدئولوژيک برپانمايد. رستاخيز فزاينده ملت ايران در اين سال های گذشته و کشتار سراسری هزاران ايرانی بدست اسلامگرايان، درستیِ برآورد اين بيانيه را آشکار می سازد.

پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

نهم آوريل ٢٠٢٠

فقر و محرومیت

yekloq4.jpg

بحران آب در ایران

2.jpg

جشن های ایرانی

7Sin.jpg