بيانيه شماره ۲ چهار سازمان ايران گرا

بيانيه « چهار سازمان ايران گرا» در پشتيبانی از زندانيان سياسی در معرض خطر ويروس کرونا

اعلام پشتيبانی و فراخوان رو به کوشش مشترک برای آزادسازی ايراندوستان در  بند رژيم اسلامی

هم ميهنان گرامی،

همه گيری ویروس کرونا در سراسر ایران، پيرو آمار خود رژيم اسلامی چيره بر کشورمان، هشتاد هزار تن (در حقيقت بسی بيش از صدهزار تن) را فراگرفته و هزاران تن را به کام مرگی بس دردناک افکنده است. کار تا آنجا پيش رفته که اين رژيم ايران ستيز و ايرانی کش، ناگهان دست به کار شده و برگزاری هر گونه کنسرت و مسابقه ورزشی و همايش را برای پیشگیری فراتر از بیماری  کوید ١٩ ممنوع کرده، و حتی محکومیت هزاران زندانی جنايی را کاهش داده است.

چشمگير اما آن می باشد، که  رژيم اسلامی همچنان بر دشمنی پليد خويش با زندانیان سیاسی و آرمان گرا، بويژه با ايراندوستان، پای می فشارد و از کاهش حکم های برنهاده سر باز می زند. اين دست از زندانيان از جمله گروه های زير را دربرمی گيرد :

  • دلاوران دربند رستاخيز دی ماه ٩٦
  • دلاوران دربند رستاخيز آبان ماه ٩٨
  • کنشگران زيست بومی
  • آموزگاران اعتصاب گر
  • کنشگران کارگری
  • کنشگران فرهنگی
  • مدافعان حقوق بشر
  • کنشگران مخالف حجاب اسلامی اجباری
  • کنشگران خواهان کناره گيری  خامنه ای و گذار از نظام اسلامی (بيانيه های ١٤ نفره)
  • ...

گزارش های رسیده از ایران نمايانگر شرایط بسیار ناشايست و انسان ستيزانه برای زندانیان سیاسی و آرمان گرا می باشد، بدان سان که گويا رژيم آنها را خودخواسته به معرض واگرفتگی بيماری و با نبود رسيدگی به مرگ واگذار می کند.

ما امضا کنندگان این بیانیه، همبستگی خويش را با اين فرزندان دلاور ايران، که رودرروی دژخيمان اسلامگرا، به سربلندی و بهزيستی ايران کمر بسته اند، اعلام می کنيم، و همه هم ميهنان درون و بيرون از کشور را به کوشش برای گسترش اعتراض همه سويه و آزادسازی اين قهرمانان ملی ايران، فرا می خوانيم.

 

پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

بيست و يکم آوريل ٢٠٢٠

فقر و محرومیت

ojaq.jpg

بحران آب در ایران

aab2.jpg

جشن های ایرانی

azar.jpg