بيانيه شماره ۴ چهار سازمان ايران گرا

بيانيه « چهار سازمانايران گرا»دربزرگداشت روز فردوسی

٢٥ اردیبهشت، « روز فردوسی» را پاس داشته و آن را به ایرانیان شادباش و بیدارباش می‌گوییم

هم ميهنان گرامی،

فردوسی بزرگ، « پدر پايداری معنوی ایران» در سده های پس از تازشدشمن ايدئولوژيک و هستی سوز به ايرانشهر، همچون آرش که جان خود را در تیر نهاد تا تیرگی از ایران دور گردد، او نيز جان خويش را در پیکر شاهنامه ‌نهاد، که پس از او براستی « نامه‌ پدافند ملی ایران زمین»گشت.

 

شاهنامه  در اين هزار سالِ پس از فردوسی

  • داستان آن ايرانيانی گشت، که شبيخون روزگار نتوانست بنیادشان را از جای برکَند،
  • داستان آن رفتگانی که منش ماندگار برجای گذاشتند تا گیتی سراسر، جایگاه بَدان و ددان نگردد،
  • داستان آن دلدادگان آزادی و آزادگی، که نام برکشیدند تا ننگ دور نمایند،
  • داستان آن دلاورانی که بر خاک افتادند تا خاک بر وجدان ‌شان ننشیند.

بدينسان شاهنامه پایگاهی استوار برای فرهنگ و آزادگیايرانيان برساخت،نمايانگرآن نبرد سخت و تا به امروز پايان نيافته ميان منش ايرانی و ايدئولوژی آن دشمن بيگانه، همانا نبرد ميان « آزادیو بندگی»، «خِرَد و تعصب»، « وجدان و تقوا» و ...، آتشی فروزان برایآرمان‌های یک ملت بزرگ و البته آسيب ديده.

پس از فردوسی، ما ايرانيان نخست به خويش فراموشی افتاده و سپس بارهادرگير پاسداری و بازسازی فرهنگ و کشور خويش بوده ايم.اکنون اماچهار دهه است که با هجوم دوباره و سنگين بازماندگان همان ايدئولوژی بيگانه و ايرانسوز روبرو شده ايم، که ايران ما را به غنيمت گرفته اند.امروزه، هرگاه که نگاه مان به نمایسربلند و استواراستاد توس می‌افتد، سرا پا شرم می‌شویم که چگونهايران باری ديگر به کام اين ديوانگان درافتاد :

نهان گشت کردار فرزانگانپراگنده شد کام دیوانگان

شده بر بدی دستدیوان درازبه نیکی نرفتی سخن جز به راز     (شاهنامه، داستان ضحاک)

هم ميهن، ما ایرانگرایان، امروز به دنبال پی‌افکندن رستاخیزی هستیم که آماجش آزادی، سربلندیو پيشرفت ايران است، و شاهراهش دانش و دلیری و کوشش خستگی ناپذير،و پيش از هرچيزنبرد با اهريمن ايرانستيز.اين نبرد اينبار فرجام ديگری نمی بايد داشت جز برچيدناين دشمن ديرينه از ايران و بازسازی ايرانی آزاده و خِرَدگرا و پيشرو.

ما دست همه فرزندان فردوسی را، که بر پایه‌منش و خویشکاری ايرانی، به کارزار آزادسازی و از نو برساختن ايران می پيوندند، و در نبرد « نيکی و بدی» بی تفاوت نيستند، می فشاريم.

نمانیم که این بوم ویران کنندهمی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسیآفرین                  چو ویران بود بوم ایران زمین     (شاهنامه، پادشاهی کسری انوشيروان)

پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

چهاردهم مه٢٠٢٠

 

فقر و محرومیت

zemestan.jpg

بحران آب در ایران

4.jpg

جشن های ایرانی

shirini2.jpg