آگاهی نامه آغاز بکار شاخه جوانان جنبش فر کیانی

 جمهوری اسلامی از زمان پیدایش، هیچ گونه تعهدی نسبت به تعالی و سرفرازی کشور ایران نداشته است. 

برای این رژیم اشغال گر، رفاه  ملت ایران هرگز از هرگونه اولویتی برخوردار نبوده است.

کرامت انسانی ایرانیان و سرفرازی ما که ساکنان  این سرزمین کهن هستیم، هرگز برای این رژیم دون مایه و فاسد در دستور کار سردمداران خائن آن قرار نگرفته است.

در طول این ۴۰ سال همواره رفتار سردمداران جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی بمانند تسخیرگرانی بوده بیگانه با این مردم که برای دفاع از امیال شیطانی خود  با استفاده از زور، سرکوب، کشتار و شکنجه بتوانند بر این سرزمین حکمفرمایی کنند.

درطول این ۴۰سال،  آینده ۲ نسل  فدای خواست های قهقرایی این رژیم گشته است.

برای جلوگیری از نشر بیشتر این فاجعه و نابود شدن آینده ی  نسلی دیگر که باید سازندگان ایران باشند،  جنش فرکیانی بخش جوانان این جنش را به دست جوانانی که  به این جنبش پیوسته اند، فعال نموده است. 

از همه جوانانی که خواهان برچیدن ریشه نظام فاسد و تروریستی جمهوری اسلامی با پرچمداری شاهزاده رضا  پهلوی از میهن خود میباشند درخواست میکنیم با پیوستن به یاران جوان خود،  نه تنها صدای هم قطاران  خود در  درون کشور عزیزمان باشند بلکه به روند  ریشه کن کردن این ظلم  سرعت بیشتری بخشند.

سازمان جوانان جنش فرکیانی نونهالیست که افکار و اقدامات شما جوانان آن را بارور میکند.

فقر و محرومیت

yekloq12.jpg

بحران آب در ایران

Image11.jpg

جشن های ایرانی

sofre-hafsin-ferdosi.jpg