منشور جنبش فرکیانی

از آنجا که رژیم اشغالگر اسلامی حاکم بر کشور ایران به ایجاد رعب وحشت وترور ، اعمال استبداد، دستگیری و شکنجه و اعدام معترضین، نقض حقوق بشر، فساد نهادینه شده حکومتی و رانت خواری، تهاجم وبی قانونی در مورد شهروندان ایرانی دست میزند، ما ایرانگرایان باورمند به حاکمیت ملت ایران و نظام شهریاری در ایران برای برکناری جمهوری اشعالگر اسلامی، تحت نام جنبش فرکیانی بر آن شدیم تا با روشنگری و آگاهی دهی و هماهنگ نمودن تمام مبارزان راه آزادی، با اعتراضات مسالمت آمیز و با روش نافرمانیهای مدنی و پرهیز از خشونت تا پیروزی بر اهریمن جمهوری اسلامی، این راه را در کنار هم بپیماییم .

باورهای بنیادین ما:

۱- ما براین باوریم که ایران یک کشور، یک ملت و یک پرچم و آنهم پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان می باشد.
۲- ما خواهان حفظ “استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشورمان ایران” هستیم.
۳- تلاش ما در این جنبش دستیابی همۀ ایرانیان به آزادی و برابری طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعیین نوع حکومت با رای آزاد ملت ایران در یک همه پرسی خواهد بود.
۴- ما شاهزاده رضا پهلوی را تنها نماد انسجام ملی و پرچمدار مبارزه برای فروپاشی جمهوری اسلامی میدانیم.
۵- ما براین باوریم که ایران، خانه مشترک ملت ایران است. این ملت واحد علاوه بر داشتن زبان مشترک و ملی پارسی به زبان ها ولهجه های گوناگون سخن می گوید ، دارای تنوع قومی است، به دین ها و یا بدون آن، به آئین ها و باورها و اندیشه های گوناگون تعلق خاطر دارد، و همگی شهروندان ایران می باشند.
۶- ما براین باوریم که پس از براندازی جمهوری اسلامی ملت ایران حق دارد نوع نظام آینده خود را، در یک فضای آزاد و رها از هر گونه رعب و فشار، بر پایه اصل جدایی دین از حکومت تعیین کند و این حکومت برخاسته از اراده ملت، حقوق برابر همه افراد ملت ایران، با محترم شمردن کلیه گونه های زبانی، اعتقادی و قومی متعلق به زیر مجموعه های ملی را به رسمیت بشناسد.
۷- ما برآنیم که یک بار دیگر به مانند نیاکان خود با استقرار نظام شهریاری که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر , تفکیک سه گانه قدرت و تامین و اجرای حقوق شهروندی است ، استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی میهنمان ایران و حاکمیت ملت ایران را تامین نمائیم.

فقر و محرومیت

shekst.jpg

بحران آب در ایران

bakhtegan.jpg

جشن های ایرانی

tir2.jpg