مرام‌نامه اخلاقی و همکاری جنبش فرکیانی

ارزشها به عنوان جوهره اصول اخلاقی، کارکردها وبرنامه در یک سازمان میباشند
مرام‌نامه یا منشور سندی رسمی است، که اصول اخلاقی، هنجارها و ارزش‌های معنوی جنبش در آن قید می‌شود. در این سند انتظاراتی که جنبش برپایه سه اصل باستانی گفتار، پندار و کردار نیک و از لحاظ رفتارهای اخلاقی، از اعضای خود انتظاردارد نیز نوشته می‌شود. منشور اخلاقی مجموعه‌ای از قوانین است، که حاوی هنجارهای اجتماعی، وظایف و مسئولیت‌ یا رفتارهای مناسب برای یک عضو می‌باشد.
ما ا عضای جنبش فرکیانی با تکیه بر اصول رفتاری،باورهای اخلاقی و سازمانی زیر خود را متعهد به رعایت آنها می دانیم:

عوامل سازمانی :
۱ - باور ژرف به اهدف و باورهای مشترک جنبش و تلاشبرای تحقق آنها
۲ - برتری و فزونی خواست‌ها و وظایف جنبش به خواستها و امورشخصی
۳ - التزام به رعایت مقررات ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره
۴ - رعایت سلسله مراتب کار گروهی و سازمانی در انجام امور
۵ - استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
۶ - رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
۷ - انجام فعالیت‌ها بر اساس روش‌های مشخص و مستند شده و نه براساس سلیقه
۸ - رعایت زمانبندی فعالیت‌ها و انجام آن‌ها بر اساس زمانهای پیش بینی شده
۹ - ارایه اطلاعات لازم به هموندان به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
۱۰ - انجام وظایف به صورت موثر كارآمد همراه با سرعت ومنطبق با آئین نامه‌ها و مقررات سازمانی.

عوامل فردی:
۱ - رعایت دقیق قوانین و مقررات جنبش
۲ - استفاده صحیح از اختیارات داده شده
۳ - رازداری و رعایت پروتکل‌های محرمامه و خودداری از افشای اسناد طبقه بندی شده
۴ - حضور به موقع در جلسات ،کنشها و رعایت وقت شناسی در برخورد با دیگران
۵ - توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقاد پذیری
۶ - افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقای فرهنگ و رفتارسازمانی
۷ - تشخیص نقاط ضعف و تلاش برای رفع آنها و بهبودعملکرد

عوامل حرفه ای:
۱ - پرهیز از دروغ، شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هراقدامی كه صمیمیت و اعتماد را در جنبش تضعیف كند
۲ - صداقت در گفتار ورفتار و همدلی، اعتمادسازی و همکاری با دیگر اعضای جنبش درهمه عرصه ها
۳ - ادب‌، نظم، پاسخگویی و ارتقای اخلاق حرفه ای
۴ - سلامت در کردار، پرهیز ازدوگانگی در رفتار و اولویت دادن به مصالح عمومی و سازمانی
۵ - رعایت حریم خصوصی و حفظ اسرار اعضای جنبش
۶ - خوش رویی ومتانت رفتارنسبت به هموندان
۷ - تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی
۸- کمک به هموندان به موازات رعایت حریم کاری متقابل

فقر و محرومیت

ojaq.jpg

بحران آب در ایران

Image4.jpg

جشن های ایرانی

7sin_norooz.jpg